مهد ۴ ستاره ایمان

.

اگر می خواهید صلح حقیقی را در جهان بنوازیم

***

اگر میخواهیم با جنگ و خونریزی مبارزه کنیم

***

باید از کودکان آغاز کنیم جهان به شمار کودکان

***

که هر لحظه به آن گام می گذارند تاره است